• Nieuwe leden

  Wil jij ook gaan voetballen bij een echte vierde Divisie club uit Limburg? Lees dan snel verder!

  Trainingen
  EVV beschikt over een VoetbalOntwikkelingsPlan. In dit plan staan allerlei zaken betreffende de organisatie en aanpak binnen de vereniging beschreven. Een wezenlijk onderdeel van het VOP omvat de organisatie en aanpak van de trainingen.

  Om de oefenstof van alle elftallen op elkaar af te stemmen en te komen tot een doorgaande ontwikkeling voor alle jeugdspelers, heeft EVV per leeftijdscategorie een coördinerende trainer aangesteld. De coördinerende trainer stelt de oefenstof voor de verschillende teamtrainers samen en houdt de onderlinge afstemming in de gaten.

  Tijdens de competitie komen de coördinerende trainers 1 x per maand bij elkaar om allerlei zaken te bespreken.

  Met uitzondering van de allerjongste spelers traint elke leeftijdscategorie twee keer per week op een vaste avond.

  Het belang van het aanwezig zijn tijdens de trainingen behoeven we hier natuurlijk niet te onderstrepen. De jeugdleiders en de trainers gaan er dan ook van uit dat alle spelers de trainingen bezoeken. De ouders kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren door hun kind te stimuleren de trainingen bij te wonen en tijdig aanwezig te zijn.
  Is een speler, om welke reden dan ook, verhinderd of niet in staat een training te bezoeken, dan verwachten we dat er een tijdige afmelding plaatsvindt bij de teamtrainer.


  Aanmelding nieuwe leden
  De aanmelding van nieuwe jeugdleden kan enkel plaatsvinden bij de jeugdcommissie. Aspirant-leden vullen eerst een aanmeldingsformulie in. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de jeugdcommissie. Of klik op :
  Aan_afmeldingsformulier incl AVG

  Aan de hand van het ingevulde formulier wordt bekeken of er nog ruimte is in de leeftijdsgroep waarin het aspirant-lid geplaatst moet worden. Is er geen ruimte dan wordt het aspirant-lid eventueel op een wachtlijst geplaatst.

  Contributie
  De contributie dient jaarlijks vóór 1 oktober betaald te worden bij de penningmeester van EVV op bankrekeningnummer NL56RABO0113105703 t.n.v. EVV Echt. Alle leden ontvangen hierover tijdig bericht. Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat, indien niet tijdig betaald wordt, dit uitsluiting van trainingen en wedstrijden tot gevolg kan hebben.

  De contributie voor het seizoen 2021-2022 is als volg vastgesteld"

  Jeugdleden t/m 17 jaar

  O07 t/m O11                 € 100,00

  O13 t/m O19                 € 130,00

  Academy:

  JO19                              € 320,00

  JO23                              € 320,00

  Senioren:

  Spelende leden               € 175,00

  Niet spelende leden:        €   90,00

   

  Aanvullende opmerkingen t.a.v. contributie:

  1. Indien een doorlopende machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven, geldt een korting van € 5,00 en wordt de contributie in twee termijnen afgeschreven.

  2. Gezinskorting is van toepassing uitsluitend op de standaard contributie-bedragen voor leden die woonachtig zijn op hetzelfde adres. Het eerste lid is de langst ingeschrevene.

  Eerste lid betaalt 100%, tweede lid betaalt 90%, derde lid betaalt 80%, vierde en elk daarop volgend lid betaalt 50%